Η Γνωστική Αποκατάσταση ή Νευροαποκατάσταση αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι σημαντικό η Γνωστική Αποκατάσταση να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και να υπάρχει συνεργασία από το ίδιο το άτομο, καθώς και από την οικογένεια για την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος. Στόχος της Γνωστικής Αποκατάστασης είναι η επίτευξη της καλής ποιότητας ζωής, μέσω της επιστροφής στο προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας ή στην αποδοχή των νέων δυνατοτήτων και περιορισμών του ατόμου. 

Η Γνωστική Αποκατάσταση στοχεύει στα γνωστικά ελλείμματα που προκύπτουν μετά το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα συνήθη γνωστικά ελλείμματα μετά από ένα  αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι διαταραχές μνήμης, διαταραχές προσοχής και συγκέντρωσης, διαταραχές στις επιτελικές λειτουργίες, διαταραχές του λόγου, διαταραχές στις οπτικοχωρικές λειτουργίες και σύνοδες διαταραχές διάθεσης, όπως καταθλιπτική ή/και αγχώδη συμπτωματολογία. Με άλλα λόγια, το άτομο μπορεί να ξεχνάει ή να δυσκολεύεται να μάθει σημαντικές πληροφορίες ή προσωπικά βιώματα, να δυσκολεύεται να κρατήσει τη συγκέντρωση του σε μία εργασία, να δυσκολεύεται να πάρει σημαντικές αποφάσεις, να μην μπορεί να μιλήσει ή να κατανοήσει τα λόγια των άλλων, να δυσκολεύεται να αντιληφθεί που βρίσκονται τα αντικείμενα στο χώρο, εάν κινούνται κ.τ.λ.  Όλες οι γνωστικές δυσκολίες, που προαναφέρθηκαν, εκτιμώνται μέσω της νευροψυχολογικής εκτίμησης και ορίζεται αν αποτελούν γνωστικά ελλείμματα

Επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τις γνωστικές ασκήσεις και τις στρατηγικές αντιστάθμισης που θα χρησιμοποιηθούν. Επειδή, η διαδικασία είναι δυναμική το πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμόζεται από τη νευροψυχολόγο καθ’όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η επίδοση του ατόμου στις ασκήσεις μπορεί να καλυτερεύει, οπότε να χρειάζεται οι ασκήσεις να δυσκολεύουν. Η επανάληψη της νευροψυχολογικής εκτίμησης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είτε οδηγεί σε απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραμμα παρέμβασης είτε/και επιβεβαιώνει την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.